مقبره آقا مؤمن تفرشی

440x600

مقبره آقا مؤمن تفرشی

اطلاعات تکمیلی

مکان تفرش
کاربری آرامگاه
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
دانشنامه جهان اسلام، «تفرش»: معروف به داعی اندجانی، او شاعر و عارف سدۀ یازدهم و دوازدهم قمری است. محله این بنا در باغ ملی فَم [شهر تفرش] است [...].