مدرسه آقا باباخان - مدرسه وکیل

440x600

مدرسه آقا باباخان - مدرسه وکیل

اطلاعات تکمیلی

مکان شيراز
کاربری مدرسه و آموزشی
دوره تاریخی زندیان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
نام ثبتی: مدرسه آقا باباخان (مدرسه وکیل) قدمت: زندیه شمارهٔ ثبت: ۶۰۳ تاریخ ثبت: ۱۳۴۷/۰۳/۲۹ نشانی: شیراز، جنوب دیوار جنوبی چهل ستون مسجد وکیل. گنجنامه، فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، «مدرسه‌آقاباباخان»: شیراز، خیابان طالقانی، بازار وکیل. کتیبه‌های تاریخی بنا: در بنا کتیبۀ تاریخی وجود ندارد. بانی و سازندگان: بانی اولیۀ مدرسه کریم‌-خان زند بود که فرصت اتمام بنا را نیافت و سپس حاجی محمدحسین‌خان صدر اصفهانی کار بنای مدرسه را ادامه داد، ولی وی نیز موفق به پایان ساختمان مدرسه نشد تا اینکه آقاباباخان بار فروشی مازندرانی، فراش‌باشی فرمان¬فرما حسین¬‌علی‌¬میرزا، آن را به اتمام رسانید <آثار العجم>. اطلاعات منابع مدون: مؤلف آثار العجم در توصیف این بنا می‌نویسد: «... مدرسۀ با رونقی است. دور تا دور ۲۲ حجره دارد و چهار گوشواره و یک ارسی فوقانی بر سردر آن ساخته‌اند و حوضی طولانی در وسطش قرار داده‌اند ...» <آثار العجم>. سیر تحول بنا: چنان¬‌که آمد شالوده و بنیان مدرسه از آثار کریم¬خان زند است و آقاباباخان بنای مدرسه را در حدود سال ۱۲۴۰ق به پایان رساند و مزین به تزیینات کاشی‌کاری نمود <آثار العجم>.