آس‌بادهای طبس مسینا

440x600

آس‌بادهای طبس مسینا

اطلاعات تکمیلی

مکان طبس مسينا
کاربری آسیاب
دوره تاریخی قاجاریان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آس‌بادهای طبس مسینا قدمت: قاجاریه شمارهٔ ثبت: ۴۶۶۱ تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ نشانی: شهرستان بیرجند، بخش درمیان، روستای طبس مسینا.