آرامگاه یعقوب لیث صفاری/ پیرشابوالقاسم

440x600

آرامگاه یعقوب لیث صفاری/ پیرشابوالقاسم

اطلاعات تکمیلی

مکان دزفول
کاربری آرامگاه
دوره تاریخی سلجوقیان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
ارجاع شده به «ابوالقاسم، امامزاده» دانشنامه جهان اسلام، «جندی‌شاپور»: بنایی است با گنبد نظیر گنبد دانیال نبی در شوش که بلند و سفیدرنگ و مخروطی است و از روی هم قرار گرفتن چندضلعی‌هایی شکل گرفته است. اقامت یعقوب لیث در جندی‌شاپور و وجود مدفن او در آنجا سبب شده که مردم بقعه شاه‌زاده ابوالقاسم را آرامگاه یعقوب لیث بدانند. پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آرامگاه یعقوب لیث صفاری/ پیرشابوالقاسمقدمت: سلجوقیان ـ قاجاریه شمارهٔ ثبت: ۲۵۵۰ تاریخ ثبت: ۱۳۷۸/۱۰/۰۸ نشانی: ۱۵، ک، شرق دزفول، جاده شوشتر، دزفول.